Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Partycypacja

Program edukacyjny

Program edukacyjny to dokument służący utrwaleniu wiedzy i dobrych nawyków wśród mieszkańców w ważnych dla funkcjonowania miasta kwestiach. Poruszane są w nim tematy dotyczące ochrony środowiska, tożsamości lokalnej, integracji sąsiedzkiej, szanowania przestrzeni publicznych.

Dodatkowo opracowano trzy scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych. Najmłodsi mieszkańcy Żyrardowa poprzez kreatywne zadania będą mieli możliwość nauki czym jest rewitalizacja, przekonania się w jaki sposób mogą wpływać na zmiany w Żyrardowie oraz poznają istotne elementy funkcjonowania miasta.

Pliki do pobrania

Raporty z wydarzeń

Gry miejskie

Gry miejskie to zabawa dla całych rodzin. Realizowane są w formie fabularnej gry terenowej, realizowanej w przestrzeni miejskiej. Gracze rozwiązują zadania na podstawie nakreślonego wcześniej scenariusza. Służą one edukacji uczestników poprzez zabawę, a także uatrakcyjniają ofertę rozrywkowo-kulturalną Żyrardowa.

Pliki do pobrania

Mikrofestyny

Mikro-festyny to wydarzenia mające na celu urozmaicenie oferty kulturalnej, skierowanej szczególnie do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Mają również za zadanie rozpowszechniania wiedzy o rewitalizacji oraz integrację mieszkańców i atrakcyjne spędzanie czasu. Realizowane są w oparciu o historyczne pierwowzory m.in. „majówki” i „bumlerki”.

Pliki do pobrania

Mobilny punkt konsultacyjny

Mobilny punkt konsultacyjny to jedna z form konsultacji społecznych. Organizowane są w charakterystycznych miejscach obszaru rewitalizacji, celem poznania opinii uczestników na różne tematy czy informowania mieszkańców o planowanych działaniach. Odwiedzający mają możliwość również bezpośredniej rozmowy z Prezydentem Miasta Żyrardowa, pracownikami Urzędu Miasta Żyrardowa oraz zewnętrznymi konsultantami.

Dotychczas w organizowanych mobilnych punktach konsultacyjnych mieszkańcy i inni uczestnicy zgłaszali uwagi do wstępnie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, opowiadali o występujących problemach na obszarze rewitalizacji, potrzebach mieszkańców oraz potencjałach miasta.

Pliki do pobrania

Spacery badawcze

Spacery badawcze to forma krótkiego, interaktywnego spaceru z mieszkańcami. Służy poznaniu opinii uczestników w poszczególnych kwestiach, w szczególności sprawdza się do badania przestrzeni. W Żyrardowie dotychczas metoda ta wykorzystywana była przy zdiagnozowaniu problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz do dyskusji nad konkretnymi propozycjami rozwiązań planistycznymi lub projektowymi.

Pliki do pobrania

Spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcami przybierają formę konsultacyjno-informacyjną. Służą najczęściej do zaprezentowania podejmowanych przez miasto działań. Realizowane są za pomocą różnych metod m.in. debaty lub warsztatowej (world cafe). Każdy system organizacji spotkań umożliwia uczestnikom wyrażenia swojej opinii w danej kwestii.

Pliki do pobrania

Warsztaty dla NGO’s

Warsztaty dla przedstawicieli NGO’s mają za zadanie aktywizację potencjału III sektora w mieście. Dzięki włączeniu się we współorganizację wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych nabywają wiedzę i doświadczenie w realizacji np. spacerów czy gier miejskich. Poza tym uzyskują informację o planowanych działaniach miasta, które będą mogły w przyszłości realizować na rzecz lokalnej społeczności.

Pliki do pobrania

Weekendowe spacery z przewodnikiem

Weekendowe spacery z przewodnikiem to tematyczne wycieczki po obszarze rewitalizacji Żyrardowa. Jest to okazja do posłuchania interesujących historii o mieście oraz poznania legend i ciekawych anegdot o charakterystycznych miejscach i osobach.

Pliki do pobrania

 

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.