Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na działania skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać wynosi 10.000 zł. Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. (...)

Bądź aktywny, włącz się i zmieniaj! Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek oraz kandydatów do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór będzie trwał od 23 sierpnia do 15 września 2021 roku. Jego celem jest wyłonienie przedstawicieli różnych środowisk na pierwszą kadencję Komitetu Rewitalizacji (tj. do 2025 r.). Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz (...)

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Od 12 marca 2021 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które potrwają do 11 kwietnia 2021 r. Konsultacje i rozmowy z Państwem pozwolą na zmodyfikowanie tego dokumentu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy. Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.