Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Włącz się w rewitalizację! Otwarty konkurs ofert

Ogłoszono nabór do szóstej edycji konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji! Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji.

Konkurs ofert został podzielony na dwa zadania Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji i Zazielenianie podwórek. Prezydent Miasta Żyrardowa na ich realizację przeznaczył po 62 500,00 zł. Wskazane zadania są istotne dla trwającego procesu rewitalizacji i mają na celu wsparcie działań aktywizujących i wspierających mieszkańców i rzemieślników.

Zadanie I pn. Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji ma na celu zachowanie, promowanie i wspieranie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Rzemieślnicy są ogromną wartością dla poprzemysłowego miasta, w kontekście promocji miasta i rozwoju gospodarczego, w tym również ruchu turystycznego.

Zadanie II pn. Zazielenianie podwórek ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności przestrzeni sąsiedzkich. Mieszkańcy, przy wsparciu organizacji pozarządowej, mają świadomie tworzyć zielone miejsca wypoczynku na swoim podwórku.

Nabór ofert trwa do 3.04 br. przez platformę Witkac.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu nr 81/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 marca 2024 r.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert!

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.