Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Komitet Rewitalizacji dokonał oceny Programu

Podczas XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa dnia 10 października 2023 r. zaprezentowano m.in. wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Żyrardowa oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 (GPR). Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę, która została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.

Z przedłożonego raportu wynika, iż na obecnym etapie realizacji GPR nie jest konieczne uruchomienie procesu aktualizacji dokumentu.

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zapisy rozdziału 4.3 GPR Monitoring i ocena wdrażania Programu, a także zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji: „Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie”.

W ramach przeprowadzonej oceny GPR wykonano badanie monitoringowe przedsięwzięć ujętych w programie. Raport przedstawia wyniki oceny stopnia realizacji celów i przedsięwzięć GPR oraz analizy aktualności jego zapisów.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.