Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Z uwagą wsłuchujemy się w opinie mieszkańców

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To jeden z pierwszych i najważniejszych etapów prac nad stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Nowy dokument już w 2019 roku zastąpi Lokalny Program Rewitalizacji, który dotąd określał zakres problemów na obszarach zdegradowanych, wskazywał sposoby ich rozwiązywania, a wreszcie stanowił podstawę starań Żyrardowa o środki zewnętrzne przeznaczone na rewitalizację.

Stworzenie nowego, Gminnego Programu Rewitalizacji, wynika ze zmian przepisów na poziomie ustawowym. Ponieważ od wielu lat Żyrardów znajduje się w gronie samorządów, które wzorcowo i z sukcesami realizują działania rewitalizacyjne, Miastu udało się pozyskać dotację unijną w wysokości 1,6 mln zł z przeznaczeniem na wypracowanie, na bazie własnych doświadczeń, modelowych rozwiązań, które znajdą swe odzwierciedlenie zarówno w samym procesie prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, jak też później, w treści dokumentu.

Opinie mieszkańców

Pierwsze miesiące prac nad Programem Rewitalizacji upłynęły na stworzeniu tzw. diagnozy, czyli zgromadzeniu informacji opisujących aktualną sytuację całego Miasta w sferze społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. Zebrany materiał stał się podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym, w kolejnych etapach, koncentrować się będzie uwaga zespołu pracującego nad nowym dokumentem.

Jednym z podstawowych założeń prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest jak najszersze uspołecznienie tego procesu, w myśl zasady, że to mieszkańcy, jako użytkownicy danej przestrzeni, wiedzą najlepiej jakie problemy i jakie potrzeby występują w ich najbliższym otoczeniu. Dlatego też cykl spotkań konsultacyjnych, dając tym samym głos samym mieszkańcom, zainicjowano właśnie na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Docelowo, poprzez kolejne spotkania konsultacyjne, a także inne formy kontaktu z mieszkańcami (np. ankiety, mobilne punkty informacyjno-konsultacyjne, czy rodzinne pikniki) samorząd chce zaktywizować żyrardowian i włączyć ich w tworzenie programu. „Mamy nadzieję, że zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców, a także osoby indywidualne, uda nam się zbudować stałą i liczną reprezentację społeczną, która na bieżąco współdziałać będzie z zespołem pracującym nad programem – podkreśla Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa. – Pierwsze spotkanie, które odbyło się 17 lipca w Resursie, uważam za bardzo cenne. Jestem dobrej myśli i wierzę, że wraz z kolejnymi działaniami, krąg osób aktywnie włączających się w proces konsultacji będzie się sukcesywnie poszerzał. Bardzo nam na tym zależy, bo Gminny Program Rewitalizacji ma być przede wszystkim odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.”

Raport ze spotkania otwartego – 17.07.2018

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.