Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wspólna dyskusja nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi

W Resursie we wtorek, 25 czerwca 2019 r., odbyło się spotkanie, celem przedstawienia zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Drugim powodem organizacji wydarzenia było zapoznanie się z kartą projektu i procedurą zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta Żyrardowa, jednostek miejskich, Starostwa, organizacji pozarządowych, grup wyznaniowych i przedsiębiorców oraz innych uczestników procesu rewitalizacji. W konsekwencji w wydarzeniu wzięły udział osoby z różnych środowisk społecznych, które posiadają odmienne potrzeby w zakresie polityki rozwoju lokalnego Żyrardowa. Dzięki temu wytworzyła się ciekawa dyskusja, w której poruszano różnorodne wątki. Do najważniejszych aspektów należy zaliczyć perspektywy rozwoju turystki miasta, pomysły na rozwiązywanie problemów jakości i warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Żyrardowa.

W wyniku prowadzonej dyskusji wszyscy uczestnicy zgodzili się, że aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego trzeba podjąć wspólne działania. Miasto Żyrardów natomiast powinno reagować na zachodzące zmiany na obszarze rewitalizacji poprzez aktualizację dokumentów strategicznych, monitoring i koordynację niektórych przedsięwzięć.

Liczymy, że spotkanie i wspólna dyskusja będzie skutkowała złożeniem ciekawych i odpowiadających na zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji pomysłów na przedsięwzięcia.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.