Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W Resursie, 22 października, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Wybrani w naborze członkowie otrzymali z rąk prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego nominacje na pierwszą kadencję, która trwać będzie do 2025 roku.

Komitet Rewitalizacji będzie odgrywał istotną rolę w zarządzaniu procesem rewitalizacji w naszym mieście. Stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, a także będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa. W 18 osobowy skład Komitetu weszli przedstawiciele różnych środowisk, w tym mieszkańców, organizacji pozarządowych czy właścicieli nieruchomości, a także samorządu. Spotkanie rozpoczął Prezydent Żyrardowa, który następnie wręczył nominacje członkom Komitetu. O roli i zadaniach Komitetu w krótkiej prezentacji opowiedziała dr Edyta Masierek z Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas posiedzenia w jawnym głosowaniu na Przewodniczącego Komitetu wybrano Jerzego Naziębło, na Wiceprzewodniczącą Barbarę Rzeczycką a na Sekretarza Aleksandrę Biegun.

Posiedzenia Komitetu odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał. Obsługę organizacyjną zespołu zapewnia Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miasta Żyrardowa Tak prezentuje się pełny skład Komitetu Rewitalizacji:

 1. Piotr Owczarek – mieszkaniec obszaru rewitalizacji;
 2. Elżbieta Szulc – mieszkanka obszaru rewitalizacji;
 3. Anna Miller – mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;
 4. Aleksandra Biegun – mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;
 5. Marzena Kuran – przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 6. Hanna Kowalkowska – przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 7. Zbigniew Nowicki – przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Żyrardowa działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 8. Barbara Rzeczycka – przedstawicielka podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Żyrardowa działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 9. Jerzy Słomiński – przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Żyrardowa działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 10. Mateusz Nalej – przedstawiciel Rady Miasta Żyrardowa wskazany przez Radę;
 11. Artur Pietrus – przedstawiciel Rady Miasta Żyrardowa wskazany przez Radę;
 12. Jacek Grzonkowski – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miasta Żyrardowa, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;
 13. Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (Miejski koordynator ds. rewitalizacji w zakresie partycypacji społecznej i wizerunku);
 14. Tomasz Aleksandrowicz – Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Żyrardowa, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (Miejski koordynator ds. rewitalizacji w zakresie problematyki przestrzennej);
 15. Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (Miejski koordynator ds. rewitalizacji w zakresie oświaty);
 16. Barbara Smolarek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (Miejski koordynator w zakresie problematyki społecznej);
 17. Monika Butt-Hussaim – Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (Miejski koordynator ds. rewitalizacji w zakresie problematyki zabytkoznawczej);
 18. dr Jerzy Naziębło – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego – przedstawiciel instytucji kultury z obszaru rewitalizacji.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa ws. powołania Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji (PDF, 217 KB) opublikowane zostało na stronie www.bip.zyrardow.pl.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.