Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konsultacje społeczne zakończone

W dniach 16 lipca -16 sierpnia 2018 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów. Dały one możliwość włączenia się interesariuszy w  proces rewitalizacji od początku, już na etapie jego planowania.

Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Żyrardowa. Wskazany w  projekcie uchwały Rady Miasta Żyrardowa obszar wyznaczony został w oparciu o szczegółowe dane statystyczne, które umożliwiły przygotowanie diagnozy. Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej i zabytkoznawczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej i  środowiskowej.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. 2017 r. Poz. 1023 z późniejszymi zmianami). Konsultacje społeczne prowadzone były przy użyciu następujących form:

  • Organizacji w dniach 28 -29 lipca 2018 r. punktu konsultacyjnego mającego na celu zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z propozycją wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wysłuchanie ich opinii,
  • Organizacja spaceru weekendowego w dniu 28 lipca przedstawiającego wyznaczony obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany, aby interesariusze rewitalizacji mogli poznać określony w  diagnozie obszar,
  • Przeprowadzenie w dniu 17 lipca spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • Zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej za pomocą formularza uwag,
  • Zbierania uwag w formie papierowej za pomocą ankiety,
  • Zbierania uwag w formie ustnej,
  • Uruchomienia narzędzia elektronicznego „geoankiety” umożliwiającej wskazanie występujących braków, problemów, a także potencjałów pod adresem: http://rewitalizujemyzyrardow.pl .

Najczęściej swoją opinię interesariusze przekazywali poprzez wypełnienie geoankiety (216 osób) oraz ankiety (41 osób). Propozycje zmian granic obszaru zgłoszone podczas konsultacji społecznych zostały przeanalizowane i tam gdzie było to zasadne, uwzględnione.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.