Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Miasta Żyrardowa jednogłośnie przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030. To zwieńczenie prawie pięcioletniego okresu prac nad przygotowywaniem się miasta wraz z interesariuszami do procesu rewitalizacji prowadzonego zgodnie z obowiązującą Ustawą o rewitalizacji.

Wyznaczony w 2018 r. obszar rewitalizacji zajmuje 168,31 ha, czyli 11,86% powierzchni miasta. W okresie delimitacji obszaru zamieszkiwało go 10 391 osób, co stanowiło 27,04% mieszkańców Żyrardowa. Granice obszaru rewitalizacji obejmują centralną część Żyrardowa, w tym teren pomnika historii – XIX-wieczną osadę fabryczną, a także zabudowę kamienicową, blokową, a także jednorodzinną powstałą w różnych okresach rozwoju miasta.

Czym jest GPR?

GPR to strategiczny dokument – „mapa drogowa” dla całego obszaru rewitalizacji. Pokazuje on, jak w założonej perspektywie, do roku 2030, rozwiązać problemy obszaru i społeczności lokalnej lub chociaż jak wydatnie zmniejszyć ich natężenie. Żyrardowski GPR to praca wielu osób, nie tylko urzędników, ale przede wszystkim lokalnych instytucji, NGO’s, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

W dokumencie odnajdziemy zbiór przedsięwzięć podstawowych, które są wynikiem inicjatyw, pomysłów, kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez mieszkańców, instytucje miejskie i innych uczestników, w trakcie konsultacji społecznych.

Planowane przedsięwzięcia

Wśród 36 podstawowych przedsięwzięć odnajdziemy działania o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Przykładowe projekty: remonty budynków mieszkalnych z zagospodarowaniem terenu; budowa, przebudowa i remonty dróg m.in. ul. Lniarskiej; remonty szkół (SP 1,2,6) i przedszkola nr 9; modernizacja oświetlenia oraz działania społeczne ukierunkowane na dzieci i młodzież oraz seniorów, a także aktywizacja zawodowa i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Sukces tych przedsięwzięć uzależniony jest od zaangażowania podmiotów (prywatnych i publicznych) odpowiedzialnych za ich realizację.

Kolejnym krokiem będzie powołanie Komitetu Rewitalizacji – forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.