Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Szansa na odnowę zabytkowego centrum Żyrardowa

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 został umieszczony w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Umożliwia to Miastu aplikowanie o środki unijne na projekt strategiczny dla rozwoju zabytkowego centrum Żyrardowa, dotyczący trzech zintegrowanych ze sobą inwestycji, z których dwie realizowane będą na poprzemysłowym obszarze tzw. Centrali dawnych Zakładów Lniarskich – to budowa ulicy Nowy Świat oraz zagospodarowanie terenu wokół Górnego Stawu.

Obie te inwestycje mają na celu odnowę społeczną i gospodarczą terenu dawnej fabryki lniarskiej oraz zmianę sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej nad brzegiem Górnego Stawu poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej. Trzecie zadanie zaplanowane w ramach projektu polegać będzie na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (Filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zagospodarowaniu terenu wokół biblioteki na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Wniosek o dofinansowanie Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służącego aktywizacji społecznej i gospodarczej, zgłoszony zostanie do konkursu – Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Termin składania wniosków upływa w połowie marca. Na realizację projektu Miasto może pozyskać maksymalnie 5 mln zł.

Przypomnijmy, że do prac nad aktualizacją programu rewitalizacji Miasto przystąpiło w roku 2016. Było to konieczne ze względu na zmieniające się uwarunkowania rozwojowe Miasta, jak również dostosowanie dokumentu do Narodowego Planu Rewitalizacji oraz wytycznych w sprawie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji.

Jako obszar rewitalizacji wyznaczono, na podstawie szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i istotnego znaczenia dla rozwoju lokalnego, teren obejmujący centralną część Żyrardowa, a dokładniej obszar zabytkowej osady fabrycznej, os. Żeromskiego i Batorego i okolice dworca kolejowego.

W dniu 8 lutego br. Rada Miasta Żyrardowa uchwaliła aktualizację Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020. Dokument uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Rozwoju, a w dniu 21 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o umieszczeniu dokumentu w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, otwierając Miastu drogę do aplikowania o środki unijne na działania z zakresu rewitalizacji.

Warto dodać, że jednocześnie realizowany jest projekt pn. „Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych„, na który Miasto pozyskało ponad 1,6 mln zł w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W efekcie tych prac opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.