Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Rewitalizacja Żyrardowa przez NGO’s

Po raz piąty rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa. Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji.

Prezydent Miasta Żyrardowa w 2023 roku przeznaczył 125 tys. zł na konkurs ofert w zakresie rewitalizacji dla organizacji pozarządowych. Każdy mógł złożyć dwie oferty, każda na maksymalną wartość 31 250,00 zł. W terminie wpłynęły 3 oferty, które po ocenie formalnej i merytorycznej otrzymały dofinansowanie.

Lista projektów, które otrzymały wsparcie Miasta Żyrardowa:

Lp.Tytuł oferty / OferentKwota dotacji
1Spotkania z rzemiosłem
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
31 220,00 zł
2Żyrardów - miasto marzycieli i rzemieślników
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
31 236,00 zł
3Zielonym do góry przez betony i chmury
Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr
31 250,00 zł

Dwie oferty realizowane przez Stowarzyszenie Nasze Imaginarium wpisują się zadanie I pn. Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do promowania i wsparcia tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Rzemieślnicy są ogromną wartością dla poprzemysłowego miasta, w kontekście promocji miasta i rozwoju gospodarczego, w tym również ruchu turystycznego.

Oferta, która będzie realizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr odpowiada na założenia zadania II pn. Zazielenianie podwórek. Dzięki realizacji zaplanowanych działań zostanie zwiększony udział powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności dziedzińca przedszkola nr 9 i sąsiadującego podwórka przy ul. Narutowicza. Mieszkańcy, przy wsparciu organizacji pozarządowej, mają świadomie tworzyć zielone miejsca wypoczynku na swoim podwórku.

Organizacje pozarządowe zaplanowały rozpoczęcie realizacji zadań w pierwszych dniach kwietnia!

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.