Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

O rewitalizacji w Ełku

Przedstawiciele Miasta Żyrardowa, 16 kwietnia br., odwiedzili kolejne miasto w ramach cyklu wizyt studyjnych, mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji. Tym razem delegacja gościła w Ełku – największym mieście Mazur, a zarazem mieście z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowych działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych w szczególności na politykę społeczną, przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji społecznej zarówno młodzieży, jak i seniorów, a także szeroką współpracę z sektorem pozarządowym.

Delegację w miejskim ratuszu powitał Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który przybliżył uczestnikom strukturę zarządzania i prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji koordynowanych przez miasto, a także zaprezentował przedsięwzięcia realizowane przez miasto we współpracy z partnerami społecznymi. Dopełnieniem informacji były prezentacje dot. realizowanego projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, modelu funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz działaniami MOPS-u.

Podczas spotkania w ratuszu przedstawiciele Miasta Żyrardowa mieli okazję przybliżyć historię Żyrardowa, a także problemy społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne wynikające z restrukturyzacji zakładów przemysłowych. Po zaprezentowaniu uwarunkowań odniesiono się do prowadzonego w Żyrardowie od 2004 roku procesu rewitalizacji.

Po ponad dwugodzinnej wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania, współpracy z sektorem pozarządowym i podejmowania działań rewitalizacyjnych żyrardowska delegacja została zaproszona na spacer, który składał się z trzech głównych punktów.

Najpierw uczestnicy odwiedzili Fundację Human Lex Instytut, która zajmuje się streetworkingiem w Ełku, czyli nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi podopiecznymi w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Przedstawiciel Fundacji opowiedział o idei streetworkingu, działaniach jakie były i są podejmowane wraz z młodzieżą, a także osobami starszymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zwiedzili podwórka i ulicę, na których prowadzone są działania z zakresu aktywizacji społecznej, nauki dzieci i młodzieży szacunku do pracy, a także pomocy sąsiedzkiej oraz miniprojekty w podwórkach obszaru rewitalizacji. Fundacja ściśle współpracuje z Urzędem Miasta w zakresie diagnozy problemów, podejmowanych działań, a także finansowania – gdyż działalność pedagogów ulicy zapoczątkowana w 2009 roku była finansowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z projektem rewitalizacji przez kulturę na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W ramach tego projektu dawny dworzec kolejowy został zaadaptowany na muzeum kolejnictwa, a na dawnych torach kolejowych znajduje się ekspozycja wagonów oraz lokomotyw. Planowany jest kolejny etap przedsięwzięcia – budowa budynku na potrzeby rozszerzenia działalności muzeum.

Kolejnym punktem na trasie zwiedzania Ełku był dawny teren wojskowy, który wraz z zabudową o wysokich walorach zabytkowych ulegał stopniowej degradacji. W ramach kompleksowo prowadzonej rewitalizacji, obszar pokoszarowy został zaadaptowany pod funkcje handlowe, gastronomiczne, biurowe i mieszkalne, a także zostały wykreowane nowe przestrzenie publiczne. W jednym z pokoszarowych obiektów powstaje Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, do którego mają zostać przeniesione siedziby części organizacji pozarządowych, ma powstać biuro pomocy w zakresie księgowości dla sektora pozarządowego, biuro pomocy społecznej, a także inne działania mające na celu aktywizację społeczną.

Wizyta w Ełku to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych, na który pozyskano ponad 1,6 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.