Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Nabór projektów rewitalizacyjnych

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 roku (GPR) już wkrótce będzie stanowić najważniejszy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji w mieście. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych analiz, wskazany został obszar rewitalizacji, w którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępujących z nimi problemów w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Dalsze szczegółowe badania pozwoliły na określenie przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk na tym terenie, a także na zidentyfikowanie istniejących potencjałów.

Kolejnym krokiem działań jest zebranie pomysłów – projektów rewitalizacyjnych, służących osiągnięciu docelowej wizji rozwoju obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, które mają szansę stać się częścią gminnego programu rewitalizacji.

Podstawowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt:

  • będzie realizowany na obszarze rewitalizacji1 (mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dostępna jest w wersji papierowej w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ),
  • za jego pomocą bezpośrednio rozwiązywane będą zidentyfikowane problemy społeczne lub jeśli jest to projekt infrastrukturalny (remont, modernizacja, przebudowa itp.) to należy wskazać, że zostały zaplanowane także działania społeczne powiązane z działaniami infrastrukturalnymi.

Termin przyjmowania projektów – do 4 sierpnia 2019r.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo). Propozycje projektów można składać w postaci:
a) papierowej:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów, z dopiskiem „Rewitalizacja – karta projektu”,
  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju,
  • podczas trwania mobilnych punktów konsultacyjnych oraz spacerów badawczych
  • podczas spotkania otwartego z interesariuszami.

b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.) lub też poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie: https://utila.info.pl/zyrardow

Pliki do pobrania:


1 W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, jednak tylko i wyłącznie jeśli wynika to z ich specyfiki i będą one oddziaływać na obszar lub społeczność zamieszkałą na obszarze rewitalizacji.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.